GOTOWE DOMY NA SPRZEDAŻ - odbierz klucze już jutro!

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), poniżej przedstawiamy następujące dane dotyczące Ochrony Danych Osobowych:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Millenium Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej Administrator), ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000015512.

Dane kontaktowe:

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem w sposób wskazany poniżej:

a. telefonicznie pod numerem telefonu 32 205 95 00

b. za pośrednictwem e-mail: adres sprzedaz@bazantowo.pl

c. lub pisemnie na adres: Millenium Inwestycje Sp. z o. o., ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice, z dopiskiem „Dane osobowe”.  

Dobrowolność przekazania danych osobowych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora lub przesyłania informacji handlowej, w tym w formie przesyłania newslettera.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne a podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowej (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).

Odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne,

b. podmiotom z grupy spółek powiązanych z Administratorem.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przetwarzania danych:

Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia danych osobowych

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto jesteście Państwo uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Środki ochrony przetwarzania danych osobowych:

W razie stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.